REGULAMIN SERWISU KetoManiak.pl

§ 1 Postanowienia ogólne i zasady korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w Serwisie, umieszczonym w domenie www.KetoManiak.pl, , pełniącym funkcje sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zawierania Umów i dostarczania Produktu.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom zawieranie Umów mających za przedmiot Ebooki oraz Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Właścicielem Serwisu oraz domeny jest Administrator.
 4. Korzystanie z Serwisu jest przedmiotem usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach podyktowanych istotnymi względami technicznymi oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ochroną praw autorskich czy danych osobowych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produkcie celem poprawy jakości, w szczególności celem poprawy błędów. Zmiany nie mają wpływu na Produkt zakupiony przed ich wprowadzeniem, jedynie na nowe wydania.
 8. Słownik pojęć:

Administrator – Grzegorz Jasionowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Jasionowicz Fotografia, Grzegorz Jasionowicz, 38-223 Osiek Jasielski , Osiek Jasielski 46, NIP: 6852331914, REGON 366475053, adres e-mail, pod którym Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, drogą elektroniczną: kontakt@ketomaniak.pl

Cena – opłata należna za Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu, podawana na łamach Serwisu, płatność której jest warunkiem dostępu do Produktu.

Dane osobowe – Dane Użytkownika Serwisu gromadzone w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies.

Ebook, Produkt – Książka w wersji elektronicznej dostępna do nabycia na łamach Serwisu, mająca charakter treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym, podlegająca Personalizacji E-booka.

Formularz Zamówienia lub Formularz – Interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wpisanie danych osobowych, akceptację Regulaminu, potwierdzenie Zamówienia.

Konto – zbiór informacji przechowywanych w Serwisie dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy.

Koszyk – funkcjonalność Serwisu, z którego pomocą Zamawiający precyzuje szczegóły Zamówienia.

Personalizacja E-booka – Automatyczny proces odbywający się poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu polegający na umieszczeniu Danych Osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) Zamawiającego w nagłówku na każdej stronie Ebooka.

Polityka Cookies – Zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka”. Pośrednik lub PayPro – Firma PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068 pośrednicząca w organizacji płatności za Produkt poprzez serwis www.Przelewy24.pl. Pośrednik lub Tpay – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 pośrednicząca w organizacji płatności za Produkt poprzez serwis www.tpay.pl.

Serwis – Strona internetowa zamieszczona na domenie ww.ketomaniak.pl.

System Informatyczny – Zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

Umowa – Umowa licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Produktu oraz dostarczenia egzemplarza Produktu, zawierana pomiędzy Zamawiającym a Administratorem.

Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

Usługa –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, oparta o dostęp warunkowy, polegająca na udostępnieniu Serwisu, Konta, Koszyka w celu zawierania Umów i dostarczaniu Produktów;

Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca z Usługi.

Zamawiający – Użytkownik, która złożył lub jest w trakcie składania Zamówienia. Zamówienie – Oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 2 Zasady zawierania Umów, dostarczenia Produktów

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość zdalnej prezentacji Produktów i ich Cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów, poprzez składanie Zamówień.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego i postępowanie zgodnie z jego zasadami. Umowa jest zawarta na czas jej wykonania, tj. dostarczenia Produktu.
 3. W celu otrzymania Produktu Zamawiający składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka, a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia i dokonanie zapłaty stosownej Ceny zgodnej z eksponowaną w Koszyku.
 4. Wypełniając Formularz Zamawiający wpisuje swoje Dane Osobowe. Umowa, w tym w szczególności licencja Użytkownika do korzystania z praw autorskich do treści Ebooka zostaje udzielona wyłącznie na rzecz osoby, której Dane Osobowe zostaną podane w Formularzu Zamówienia. Warunkiem uzyskania licencji jest podanie autentycznych Danych Osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 5. Podczas wypełniania Formularza Zamawiający ma prawo (nie obowiązek) zaznaczyć opcję „utwórz Konto”, co potwierdza chęć utworzenia Konta Użytkownika na łamach Serwisu. Utworzenie Konta zostaje potwierdzone osobną wiadomością e-mail wysyłaną na adres wpisany w Formularzu. Po zalogowaniu do Konta Użytkownik ma wgląd do historii swoich Zamówień oraz do swoich Danych Osobowych. Utworzenie Konta nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 6. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Zamawiającym a Administratorem z chwilą potwierdzenia Zamówienia w Formularzu Zamówienia, co odbywa się poprzez akceptację Regulaminu i wybranie opcji „kupuję i płacę”.
 7. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności Ceny przez Zamawiającego i uzyskanie przez Administratora potwierdzenia tej płatności od Pośrednika. Potwierdzenie odbierane jest automatycznie poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu.
 8. Zamawiający może pobrać Ebook wyłącznie 3 razy. Link do pobrania Ebooka będzie aktywny przez 7 dni kalendarzowych od daty opłacenia Zamówienia przez Zamawiającego.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną – dostęp do Serwisu, Konta, Koszyka w celu zawierania Umów

 1. Usługi świadczone są bezpłatnie na czas nieokreślony, w formie elektronicznej, niezwłocznie po żądaniu dostępu do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Użytkownik ma prawo zakończyć korzystanie z Usług w każdym czasie – w takim przypadku umowa o świadczenie Usług wygasa.
 2. Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług wygasa z chwilą realizacji Usług. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług ze względu na charakter Usług, w szczególności ze względu na fakt, iż uzyskanie dostęp do Usług oznacza wykonanie w pełni Usług przez Administratora.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator oraz do korzystania z Produktów, są następujące:
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty e-mail;
  3. Przeglądarka Internetowa na urządzeniu Użytkownika w najnowszej wersji
  4. Oprogramowanie służące do odczytu plików z rozszerzeniem „.pdf”.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrą praktyką, do poszanowania praw osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Administratora i osób trzecich. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Serwisu.
 5. Administrator, na żądanie Użytkownika, dostarczy Użytkownikowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w formie e-mail.
 6. Administrator świadczy Usługi bez wad.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Administrator oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została opisana w §6 Regulaminu) Użytkownik może składać na przykład pisemnie na adres Administratora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ketomaniak.pl;
 8. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4 Sposób zapłaty Ceny i dostawy Produktu

 1. Dokonanie płatności Ceny następuje drogą elektroniczną.
 2. Po złożeniu Zamówienia i kliknięciu „kupuję i płacę” Zamawiający jest zobowiązany do wpłaty Ceny na rzecz Administratora poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika (www.Przelewy24.pl) lub Pośrednika (www.tpay.pl)
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się drogą elektroniczną. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego stosownej wpłaty Ceny zgodnej z eksponowaną w Koszyku oraz po otrzymaniu przez Administratora od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, Administrator za pośrednictwem Systemu Informatycznego Serwisu niezwłocznie po wpłacie Ceny, jednak nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od wpłaty Ceny, automatycznie wysyła wiadomość poczty elektronicznej potwierdzającą realizację Zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia, zawierającą unikalny link, który po kliknięciu daje możliwość zapisania Ebooka na urządzeniu Zamawiającego.
 4. Link do spersonalizowanej wersji Ebooka zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej do Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, powyżej, jest aktywny przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od momentu doręczenia tej wiadomości. Zamawiający ma więc 21 (dwadzieścia jeden) dni na pobranie Ebooka na swoje urządzenie. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający w celu pobrania Ebooka ma możliwość zgłosić się do Administratora, poprzez adres e-mail Administratora: kontakt@ketomaniak.pl
 5. Zamawiający może pobrać Ebook wyłącznie 3 razy  na swoje urządzenie.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych Danych Osobowych, w tym również błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie poprawnych Danych Osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji Zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności Ceny. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze (czy innym urządzeniu) używanym przez Zamawiającego.

§ 5 Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

 1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej Zamówienie, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.
 2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (Ebook) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). Ebook może zostać otwarty i odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.
 3. Zamawiający poprzez złożenie Zamówienia uzyskuje od Administratora niewyłączną, nie przenaszalną, niesublicencjowalną licencję na korzystanie z autorskich praw majątkowych do treści cyfrowej (Ebook), z chwilą zapłaty Ceny, za wynagrodzenie w postaci Ceny, na czas nieoznaczony na terytorium całego świata, wyłącznie dla celów osobistego użytku prywatnego, poprzez jego niepubliczne utrwalenie, wyświetlenie odtworzenie, lub sporządzenie kopii zapasowych) . Administrator oświadcza, iż działając jako twórca Ebooka, ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia.
 4. Ebook jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego oraz rezultatem usługi świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.
 5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż dla celów osobistego użytku prywatnego, zgodnie z Regulaminem, a w szczególności zwielokrotnianie, drukowanie, najem, użyczenie, jakiekolwiek rozpowszechnianie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.

§ 6 Procedura zwrotów i reklamacji

 1. Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu Zamawiający może skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres kontakt@ketomaniak.pl. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika (PayPro SA lub Tpay), który rozpatruję ją i kontaktuje się z Zamawiającym celem wyjaśnienia.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Administrator obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Produkt bez wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Zamawiającego na przykład: pisemnie na adres Administratora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ketomaniak.pl;
 5. Zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Zamawiającego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Administratora w powyższym terminie oznacza, że Administrator uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Administratora dostarczyć Produkt wadliwy na adres Administratora.
 8. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wygasa z chwilą realizacji Zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 10. Zamawiający będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Zamawiający uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Zamawiający uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Administratorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym, a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Cookies

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) celem wykonania Umowy oraz Personalizacji Ebooka.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Grzegorz Jasionowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Jasionowicz Fotografia, Grzegorz Jasionowicz, 38-223 Osiek Jasielski , Osiek Jasielski 46, NIP: 6852331914, adres e-mail, pod którym Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, drogą elektroniczną: kontakt@ketomaniak.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane do zawarcia Umowy.
 3. Zaznaczając stosowną opcję w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu i akceptuje pliki cookies. Pliki typu cookies (ciasteczka) są zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Użytkownik nie ma obowiązku akceptować cookies.
 4. Zaznaczając stosowną opcję podczas wypełniania Formularza Zamówienia Zamawiający może utworzyć Konto Użytkownika na łamach Serwisu. Utworzenie Konta jest opcjonalne i nie wpływa na procedurę Zamówienia. Utworzenie Konta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną przez wiadomość wysyłaną automatycznie przez System Informatyczny Serwisu na adres e-mail podany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza. Dostęp do Danych Osobowych gromadzonych przez Serwis Użytkownik może uzyskać poprzez zalogowanie się na swoje Konto. W panelu Użytkownika dostępnym po zalogowaniu Użytkownik ma wgląd do historii Zamówień oraz danych wpisanych w czasie wypełniania Formularza.
 5. Administrator celem realizacji Zamówienia, w szczególności celem realizacji usługi płatności przez internet, przekazuje Pośrednikowi (PayPro SA lub TPay) Dane Osobowe Zamawiającego. Administrator może powierzyć powierzone mu dane osobowe innym podmiotom przetwarzającym w celu zapewnienia dostępu do Usługi.
 6. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami RODO.
 7. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. W tych celach zamawiający kontaktuje się z Administratorem poprzez oficjalny adres korespondencyjny – kontakt@ketomaniak.pl
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora celem realizacji zamówienia i tylko do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Administrator oświadcza, iż zmiany Regulaminu nie będą skutkowały wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych za świadczenie Usług, pod rygorem prawa odstąpienia od umowy Użytkownika będącego
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Zamawiających będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Korzystając z tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie. Używam plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze funkcjonowanie strony i poprawić jej efektywność.